ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายหลัก

 


ปรัชญา/ปณิธาน
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมืองและสภาพแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


วัตถุประสงค์
        1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
        2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
        3. เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข้มแข็งเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการแก่สังคม นักวิชาชีพสถาปัตยกรรม และชุมชม
        4. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรมในทุกภาคส่วนผ่านนโยบาย การบริหารจัดการ กิจกรรมองค์กรทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมนิสิต
        5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกด้าน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อดำเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
        6. วางแผนและกำหนดแนวทางการหารายได้อย่างยั่งยืนด้วยการแปรองค์ความรู้เป็นสินทรัพย์ทางวิชาการ จากการวิจัย บริการวิชาการ การฝึกอบรมสัมมนา และการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านการวิจัย วิชาการ และบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้กำหนดแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรผ่านองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนในองค์กรดังต่อไปนี้
       1) บุคคล : AKU Idol : ฅ...คนบันดาลใจ เป็นแนวคิดเพื่อสร้างคนและแรงบันดาลใจ (สีเขียว) สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับนับถือในความหลากหลายของกันและกัน เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในทุกสถานะของผู้เกี่ยวข้องขององค์กรทั้งนิสิต/ศิษย์เก่า และบุคลากรทุกฝ่าย ซึ่งจะสะท้อนแนวคิดและปรัชญาแห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้แสดงออกมาในตัวตน วิถีงาน/ชีวิตและกิจกรรม เพื่อพัฒนาทัศนคติระดับบุคคลให้กลายเป็นค่านิยมและหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์กร
       2) องค์กรและการบริหารจัดการ : Greenknowative Management : บ…บริหารด้วยองค์ความรู้ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้ จากการให้ความสำคัญกับวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ เน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่หน่วยธุรกิจทางปัญญาด้วยการบริหารความหลากหลายขององค์ความรู้อย่างเท่าเทียมและเท่าทัน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรสีเขียวอย่างยั่งยืน
       3) ส…สภาพแวดล้อม : Comfort Work+Place : องค์กรน่าสบาย แนวคิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนทั้งเชิงกายภาพและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการปรับวิธีคิด และการ Re-Design ปรับเปลี่ยนกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับกระชับงานเดิมให้ลดขั้นตอนอุปสรรคลง เพื่อนำไปสู่สภาวะน่าสบายในการทำงาน และการใช้ชีวิตในองค์กรอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ


พันธกิจ
       1. การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีมีคุณภาพ ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในศาสตร์และสาขาต่างๆ การบริหารหลักสูตรดำเนินการโดยคณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด สถาบันสมทบที่ไม่ใช่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยแต่ได้รับอนุมัติปริญญาภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
       2. การวิจัย คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของเศรษฐกิจและสังคมโดยผ่านกระบวนการวิจัย ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการและการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่บริหารงบประมาณการวิจัย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตั้งแต่การดำเนินการวิจัยเฉพาะทาง บริการงานวิจัย สนับสนุนงานวิจัย และพัฒนาถ่ายทอดผลงานวิจัย เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนให้ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยในทุกระดับ
       3. การบริการวิชาการแก่สังคม คือ การนำความรู้สู่สังคมโดยอาศัยความรู้ ความสามารถ และผลิตผลของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การบริการดังกล่าวสามารถดำเนินงานโดยสำนักงานบริการวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ภายในของมหาวิทยาลัยตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้

       4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือ การอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการด้านเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ดูแลกำกับการจัดกิจกรรมประจำปีในภาพรวม ตลอดจนประสานงานในการถ่ายทอดประเพณีและคุณค่าต่างๆ สู่บุคลากรและนิสิตอย่างต่อเนื่อง


เป้าหมาย
       1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
       3. เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข้มแข็งเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการแก่สังคม นักวิชาชีพสถาปัตยกรรม และชุมชน
       4. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรมในทุกภาคส่วนผ่านนโยบาย การบริหารจัดการ กิจกรรมองค์กรทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมนิสิต
       5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกด้าน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อดำเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
       6. วางแผนและกำหนดแนวทางการหารายได้อย่างยั่งยืนด้วยการแปรองค์ความรู้เป็นสินทรัพย์ทางวิชาการ จากการวิจัย บริการวิชาการ การฝึกอบรมสัมมนา และการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


นโยบายหลัก
       1. ด้านการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรให้มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน (TA) ให้มีศักยภาพ สร้างเครือข่ายวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
       2. ด้านการวิจัย
สนับสนุนและให้รางวัลจูงใจแก่อาจารย์และบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่ และระบบผู้ช่วยวิจัย (RA) ให้มีศักยภาพ แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก สร้างองค์ความรู้จากผลงานวิจัย และนำไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
       3. ด้านการบริการวิชาการ
พัฒนาการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย สนับสนุนการหารายได้จากการโครงการบริการวิชาการ พัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานบริการวิชาการให้บุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอกทราบ

      4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้นิสิต คณาจารย์และบุคลากรในคณะอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย
      5. ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สนับสนุนการหารายได้และการพึ่งพาตนเอง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ สนับสนุนการจัดการความรู้ภายในองค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม