บุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

DSC 1267

นาง จันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
 
งานคลังและพัสดุ

DSC 1444

DSC 1423

DSC 1418

นาง พิมสิริ คล้ายขำ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
น.ส. กชพร บัวตุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง นิธินาถ เห็นจงชม
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
     

S 11411491

DSC 1369

 
น.ส. รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นาย บุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร
นักวิชาการพัสดุ
 
     
งานบริการและธุรการ    

DSC 1354

DSC 1261

DSC 1305

นาง สดับภิน พวงมาลัย
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
น.ส. ดุษฎีภรณ์ สุสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ยุรนารถ ลิ้มเสรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     

DSC 1281

DSC 1363

DSC 1360

นาย ประเทือง สอนหา
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

นาย จักรพันธ์ แก้วสามเรือน 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย ปรีชา อินทรสกุล
ช่างเทคนิค

     

DSC 1264

DSC 1247

DSC 1259

 นาย เกชา  ทรงศิริ
ช่างเทคนิค
 นาง กองเหรียญ  ศิริคูณ
พนักงานอาคารสถานที่
นาง สังเวียน ดีสม
พนักงานอาคารสถานที่
 
     
งานพัฒนาและสื่อสารองค์กร    

DSC 1251

DSC 1317

DSC 1381

 น.ส. สุกัญญา กล้าขยัน
หัวหน้างานพัฒนาและสื่อสารองค์กร
น.ส. พุทธภรณ์ มะละคำ
นักวิชาการศึกษา

นาย ไพฑูรณ์ คำสวัสดิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
     
thana1 

DSC 1329

 

นาย ธนากฤต ช่วยเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นาย เอกภพ หนองคาย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 
     
งานบริการการศึกษา    

DSC 1429

DSC 1375

DSC 1286

 นาง พจนา สมทรัพย์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
น.ส. ณัชชา สวัสดีมูล
นักวิชาการศึกษา

นาง ชุติณัท ขุนทอง
นักวิชาการศึกษา

     

DSC 1336

DSC 1313

DSC 1450

น.ส. อุรา  ศรีทองคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. กรรณิการ์ บุญหนุน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นาย เพทาย คำสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

     

28233742 1816688178364029 62395269 n

DSC 1271  
นาย วรท เพ่งเพียร
นักวิชาการศึกษา
น.ส. มัญชุสา กนกโชติ พึ่งเดช
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 
 
     
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร  
DSC 1392 DSC 0032   
นาย ภาคิไนย ไทยธารา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย ธนภัทร ยุติยงค์
ช่างเทคนิค

 
     
เลขานุการภาควิชา )    
DSC 1302 DSC 1405 DSC 1342
น.ส. มโนรมย์ ตุ้นสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. สุวัจนา สวัสดิ์วงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. คณิสร รักถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป