ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  KU 260
 
 
  ผศ. ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
     

arch1

KU 242

IMG 7685 1024x682

ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ. ประวุฒิ แย้มยลงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
     
   

KU 119

IMG 2462 1024x682   
อาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 อาจารย์ กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
 
     
     

 

                            หัวหน้าภาควิชา

     

KU 274

KU 202

13

 รศ. พาสินี สุนากร
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร
 ดร. สายทิวา รามสูต
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
     
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ    

KU 276

   
 จันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ผศ.. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์ 
ผู้แทนคณาจารย์