ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1

ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 
 arch1

KU 260

KU 255zxdgf

ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
     
 IMG 7685 1024x682

KU 119

IMG 2462 1024x682
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวุฒิ แย้มยลงาม
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผน
อาจารย์ กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
     
 KU 179 img 160721000457  img 170608235247 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ดร. อรช กระแสอินทร์
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
     
IMG 2509 261x300 

 KU 234

DSC 1418 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ 
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์
ผู้แทนคณาจารย์
 นิธินาถ เห็นจงชม
ผู้แทนบุคลากร

 

                            หัวหน้าภาควิชา

     

KU 274

KU 202

KU 242
 รศ. พาสินี สุนากร
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร
 ดร. สายทิวา รามสูต
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศนิ ลิ้มทองสกุล
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
     
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ    
 KU 276    
 จันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ