ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  KU 260
 
 
  ผศ. ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
     

arch1

KU 242

IMG 7685 1024x682

ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ. ประวุฒิ แย้มยลงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
     
   

KU 119

IMG 2462 1024x682   
อาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 อาจารย์ กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
 
     
     
1 DSC 8291  DSC 8562
ผศ. ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ดร. ศิรเดช สุริต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
 ดร. พิทาน ทองสาโรจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบงาน
     
     
490108  23190036 60721000457 
อาจารย์ เพกา เสนาะเมือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร.สุธิดา สัตยากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.อรช กระแสอินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
     
     
0821 2835hfd  
 อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 

 

                            หัวหน้าภาควิชา

     

KU 274

KU 202

13

 รศ. พาสินี สุนากร
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร
 ดร. สายทิวา รามสูต
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
     
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ    

KU 276

img 160723191409  
 จันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ผศ.. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์ 
ผู้แทนคณาจารย์