ประวัติความเป็นมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

img 170612215529

 

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกำเนิดจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษาและขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐในลำดับต้น แผนการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 โดยการก่อตั้งเป็นภาควิชา ในระยะแรกเริ่ม คณะทำงานร่างหลักสูตร และจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร และโครงการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นบุคลากรหลัก
ในการก่อตั้งภาควิชา และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงถือกำเนิดอย่างเป็นทางการโดยการเปิดสอนเป็นปีแรกตามมติความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัย และทำการรับนิสิตเข้าศึกษาจากการผ่านการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย ในปีแรกเป็นจำนวน 20 คนและใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการของสาขาบริหารงานการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นสถานที่ทำการและห้องเรียนของภาควิชา
ในปีเดียวกันนั้นเอง เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของภาควิชาที่จักต้องขยายเป็นระดับคณะ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ระดมบุคลากรของภาควิชาฯ จัดทำคำของบประมาณ และทำการออกแบบอาคารหลังแรกของคณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสำหรับอาคารหลังที่ 1 คือ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคารในปี พ.ศ. 2538

 

12

ในช่วงปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายพัฒนาบุคลากรในสาขาขาดแคลนเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอนของสถาบันฝ่ายผลิตบัณฑิต และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพขาดแคลนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก เพื่อเสริมกำลังบุคลากรผู้สอนในคณะฯ อันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ภาควิชาได้รับการจัดสรรทุนส่งบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อยังต่างประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรสาขาขาดแคลนโครงการ 10 ปี แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย โครงการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องหยุดชะงักลงในช่วงปี พ.ศ. 2541 อันเป็นผลให้โอกาสด้านการสร้างเสริมกำลังทางวิชาการของภาควิชาฯ มีอันต้องชะลอลงไปด้วย อย่างไรก็ดีในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้ทางการเปิดสอนเพิ่มอีก 3 สาขา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2542 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2543 และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ในปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้โดยสภาพทางเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย จึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนเลื่อนระยะเวลาการเปิดสอนตามความเหมาะสม ดังนี้

  • ปี พ.ศ. 2542 จัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมระดับมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
  • ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร แทนหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางของปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศปรับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เพื่อให้การบริหารและจัดการเป็นอิสระและคล่องตัว กอปรกับเพื่อการก้าวสู่การเป็น 1 ใน 14 คณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จักมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมต่อไป

ในช่วงปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้การบริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความคล่องตัวและมีความชัดเจนในการบริหารจัดการงานบุคคล ทรัพยากร และงบประมาณ เหมาะสมกับภารกิจและการดำเนินงานในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาและภาควิชาของมหาวิทยาลัย คณะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดังนี้

  1. สำนักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
  2. ภาควิชาสถาปัตยกรรม
  3. ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  4. ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
  5. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้มีฐานเทียบเท่าภาควิชา

 

rtyu1


 

ทำเนียบผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

รูปภาพ

1

รศ.ยุพยง  เหมะศิลปิน

รักษาการหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

2538 – 2538

 y

2

รศ.ประเสริฐ แสงวชิระภิบาล

หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

2538 – 2539

 p

3

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

2539 – 2543

 images

4

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

รักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2543 – 2544

 images

5

ผศ.พาสินี สุนากร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2544 – 2548

 KU 274

6

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2548 – 2552

 images

7

ผศ.รัชด ชมภูนิช

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2552 – 2556

 ku1

8

ผศ.รัชด ชมภูนิช

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2556 – 2559

 ku1

9

รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ

รักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

16 สิงหาคม 2559 – 30 กันยายน 2559

 ku25

10

ผศ. น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง

รักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 - 2561

 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ
กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 พฤษภาคม 
2561 - ปัจจุบัน