ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "ศิลปาธร"