ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์ อาจารย์ศรุติ โพธิ์ไทรี และ อาจารย์จตุพล  อังศุเวช อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลอนุรักศ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น