การรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาคปกติ

ระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) (http://admission.ku.ac.th/)

ระบบกลาง (Admissions) (http://www.cuas.or.th/index.php)