ประกาศขอเชิญชวนผู้ที่สนใจการใช้พื้นที่พานิชย์ นำเสนอ Proposal เพื่อรับพิจารณาใช้พื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ