ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียพร้อมค่าติดตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ