x close

Current Students

ประกวดภาพถ่าย 72 ปีเกษตรเกษม

Sat, 12/14/2013 - 19:44

โครงการประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรมภายใต้หัวข้อ "72 ปี เกษตรเกษม"
ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ศกนี้ (เนื่องจากงานเกษตรแฟร์ 2557 เลื่อนการจัด) 

เนื่องในโอกาสใกล้วันครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2558 ที่จะมาถึงนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงริเริ่มให้มีการจัดการประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากวิทยาเขตต่างๆ ภายใต้หัวข้อ "72 ปี เกษตรเกษม" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองต่างๆที่น่าประทับใจของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนี้ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการสำหรับการประชาสัมพันธ์และจัดทำของที่ระลึกต่างๆสำหรับวาระพิเศษนี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการรับรู้และประชาสัมพันธ์วาระ “ครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
2. เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความประทับใจต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปในการแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย

ภาพถ่ายสถาปัตยกรรมตามหัวข้อ "72 ปี เกษตรเกษม" โดยเป็นภาพถ่ายสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตใดก็ได้) ที่สอดคล้องกับเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ท่อนใดท่อนหนึ่งจาก 4 ท่อนที่กำหนด (โดยระบุท่อนเนื้อเพลงนั้นๆประกอบด้วย)

"เขียวธงขจี ก่อเกิดไมตรี สามัคคีมั่น สถานเรียนเกษตรนั้น เราผูกพันบูชา (1)

เขียวนาป่าไพร แผ่นดินถิ่นไทย ไพบูลย์หนักหนา เพราะไทยผลิตค้า ทุกแหล่งฟ้า หล้าอิ่มเอม (2)

แม้เหนื่อยกาย ใจสำราญ เสร็จกิจการงาน เกษตรเกษม ล้วนปรีเปรม นำวิชา สร้างชาติ สร้างตน รวมแรงรวมใจ (3)

จะจงรัก จอมจักริน อีกแดนแผ่นดิน ทำกินเก็บผล พระคุณเกษตรล้น รักเปี่ยมท้น ดวงจิตเอย" (4)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วม
บุคลากร อาจารย์ นักเรียน นิสิต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศ วัย อาชีพ เชื้อชาติ

ประเภทของภาพ
ไม่จำกัดการนำเสนอ สามารถส่งได้ทั้งภาพขาวดำหรือภาพสี โดยให้สื่อความหมายถึงหัวข้อตามเนื้อเพลง  พระราชนิพนธ์ท่อนที่เลือกมามากที่สุด

การส่งผลงาน

1. ส่งผลงานเป็นรูปภาพขนาด 12x16 พร้อมด้วยไฟล์ภาพในแบบ .TIFF หรือ .JPG ขนาดไม่ตำ่กว่า300 dpiบันทึกลงใน CD-Rom ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มาที่
    โครงการประกวดภาพถ่าย “72 ปี เกษตรเกษม” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (อาคาร 2 ชั้น 3) 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    (การส่งทางไปรษณีย์ ต้องลงตราประทับการส่งภายในวันที่ 27 มกราคม 2557)
2. ตั้งชื่อภาพแต่ละภาพ โดยระบุรายละเอียดของภาพ ได้แก่ เดือนและปีที่ถ่าย สถานที่ที่ถ่ายภาพ ท่อนเนื้อเพลงที่เลือก พร้อมทั้งบรรยายเรื่องราวของภาพ หรือเหตุการณ์ความประทับใจ ประมาณ 1-3 บรรทัด (บริเวณด้านหลังของรูปภาพ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3. กรอกรายละเอียด พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ email พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.arch.ku.ac.th/2013
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการประกวดใดๆ มาก่อน และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ หรือเอกสารใดๆ มาก่อน
5. กำหนดการส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้จํานวนไม่เกิน 3 ภาพ/ ท่าน สำหรับแต่ละประเภท ผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษาประกอบใบสมัคร

การตัดสินรางวัล

กําหนดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2556 – 20 กุมภาพันธ์ 2557
กําหนดประกาศผลทางเว็บไซต์ www.arch.ku.ac.th/2013 เดือนมีนาคม 2557

- ภาพต้นฉบับยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ และทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุญาตนําภาพไปจัดแสดงในที่ต่างๆ หรือเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตล่วงหน้า แต่จะมีการอ้างอิงชื่อเจ้าของภาพเสมอ
- ผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมประกวดในแต่ละประเภท จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสินการประกวด

1.  มีการจัดองค์ประกอบภาพสวยงาม สร้างสรรค์
2.  สามารถสื่อความหมายตามเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ท่อนที่เลือกนำเสนอได้ชัดเจน
3.  เทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ 

ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
ประเภท บุคคลทั่วไป เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล เป็นเงินรางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คณะกรรมการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากแวดวงวิชาชีพ

กำหนดการโครงการ

20 ธันวาคม 2556 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

มีนาคม 2557 ประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ www.arch.ku.ac.th/2013

พิธีมอบรางวัลในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนพร้อมจัดแสดงผลงานที่ลานนิทรรศการในบริเวณงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 (อาคารจักรพันธ์ฯ)

ดำเนินการโดย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร: 02 9428960-3 ต่อ 174 Email: archku.pr@gmail.com

File Downloads

Password: